icon-post

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Artur Rembowicz ul. Pana Tadeusza 37, 80-123 Gdańsk NIP: 5842340710.
2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych proszę o
kontakt pod adresem: biuro@gptrawnki.pl .
3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.
4. Dane podane w procesie rejestracji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą
przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przez sam fakt rejestracji) w celach:
a) rejestracja na stronie gptrawniki.pl w celu umówienia bezpłatnej diagnozy,
b) świadczenia usług,
c) imię i nazwisko oraz adres e-mail podane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na
stronie internetowej będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i będą
one przetwarzane do czasu wycofania zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 dostęp do Twoich danych
osobowych mogą mieć:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne oddziały wskazane na stronie internetowej gptrawniki.pl z którymi są zawarte umowy
powierzenia danych oraz zawarte w nich postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu
zapewniania należytej ochrony danych osobowych.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione poza podmiotami wymienionymi w pkt. 5 a, b również
kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, partnerom świadczącym usługi informatyczne
(administrowanie systemami informatycznymi i stroną internetową).
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obwiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.
11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wyklucza
możliwość realizacji usługi.
12. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.